ΑΡ. ΕΓΚΡIΣΕΩΣ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 27682/1647/1990 ΦΕΚ 589/τ.β./10-9-1990

Σχολή Μονωδείας

Η Σχολή Μονωδίας δεν θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο 2018-2019.